Smluvní podmínky

Ing. Zdeněk Jarolím je autorem veškerých fotografií na webových stránkách www.djzdenek.cz a svojí osobou realizuje ozvučení, služby DJ a fotografické služby.

Fotografie na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu a není je možné kopírovat, stahovat, vytvářet printscreeny, skenovat nebo reprodukovat bez písemného souhlasu autora.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Uvedené služby zajišťuje Ing. Zdeněk Jarolím se sídlem Lázně Bohdaneč zapsán na příslušném úřadě dle živnostenského zákona: Magistrát města Pardubice. Dále jen zhotovitel.

Komunikace a uzavírání smluvních podmínek probíhá mezi zhotovitelem a osobou zajímající se o nabízené služby či objednávající si služby (dále jen "Klient").

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy o dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou k dispozici u zhotovitele a termín je vyvěšen na webových stránkách. Tím, že jsou tyto všeobecné obchodní podmínky veřejně přístupné na webu a je to i uvedeno v objednávkovém formuláři, podpisem objednávky automaticky souhlasí klient s těmito  Všeobecnými obchodními podmínkami.

Komunikace mezi Klientem a Zhotovitelem může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

K uzavření Smlouvy o dílo může dojít na základě ústní či písemné objednávky Klientem u Zhotovitele a jejich přijetím a potvrzením. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla a cena díla.

Smlouva o dílo může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před nimi přednost.

V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

REZERVACE TERMÍNU

Na základě objednávky a následné komunikace je rezervován termín služby.

Pro potvrzení Vaší rezervace je nutné uhradit zálohovou fakturu za služby (viz ceník) bankovním převodem na účet 2301219355/ 2010 vedený u FIO banky a.s. a to do 14 dnů od vystavení faktury / potvrzení objednávky a slouží jako nevratná záloha pro rezervaci termínu. Tím, že je vyvěšen termín na webových stránkách, není tedy již tento termín přístupný jiným klientům. V případě realizované služby v objednaném termínu, je tato záloha odpočítána z doplatku za služby. 

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, pokud Klient neuhradí zálohu ve smluvené výši ani do 5 dnů po uplynutí lhůty splatnosti a může termín služby nabídnout jinému zájemci. Pro odstoupení od smlouvy se upřednostňuje písemná forma.

Klient má právo zrušit objednávku nejpozději 6 měsíců před dnem konáním akce, na které má být Dílo zhotovováno. V takovém případě mu bude vrácena plná výše zálohy za služby. 

Při rezervaci termínu s poukazem, je cena za službu již uhrazena při zakoupení poukazu. Pokud tuto službu klient rozšíří, pak je cena doúčtována. Za nevyužité služby se odpočet neprovádí.

CENY

Ceny jsou stanoveny ceníkem služeb uvedeným na webových stránkách a ceníkem zasílaným do nabídky a dostupným u Zhotovitele.

Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách.

Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy od díle za individuálně sjednaných podmínek (týká se nestandardních zakázek - jiný rozsah a povaha zakázky než je uvedena v ceníku).

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo Smlouvě o Dílo a prokazatelně potvrzená Zhotovitelem.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptování Klientem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Zhotovitel se zavazuje Klientovi realizovat a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele v den uzavření smlouvy.

Případné požadavky Klienta na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem  mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny.

Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Zhotovitel ovlivnit či odvrátit a brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má právo Zhotovitel od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

Klient je povinen co nejpřesněji poskytnout Zhotoviteli všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Zhotovitele, aby mohla Zhotovitel, co možná nejpřesněji poskytnout Klientovi vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.

Po podpisu Smlouvy o Dílo nebo potvrzení objednávky Klienta Zhotovitelem, je Klient povinen uhradit zálohu za služby bankovním převodem, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

Za Dílo dodané Zhotovitelem Klientovi, je Klient povinen uhradit smluvenou cenu - doplatek, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele.

REALIZACE

Klient a Zhotovitel se zavazují, že dorazí ve smluvený den a čas na smluvené místo za účelem realizace služby. V rámci realizace jsou zahrnuty i přípravy.

Při realizaci akce je zakázáno fotit i natáčet vlastním fotoaparátem/mobilem. Promítané fotky na velkoplošné obrazovce jsou do zaplacení Klientem v majetku zhotovitele včetně autorských práv. 

VYHOTOVENÍ FOTOGRAFIÍ

Zhotovení fotografií zahrnuje editaci, případnou retuš je-li objednána (jedná se o dočasné vady na obličeji, rušivé prvky v malé míře). Fotografie jsou upraveny v základní struktuře, přičemž nejsou prováděny proporcionální úpravy (úprava tělesného vzhledu) a vždy jsou zachovány přirozené barvy. Fotky jsou vždy promítány na velkoplošné obrazovce a klient je tedy zcela plně seznámen s kvalitou a provedením. Následující den po akci a po doplacení celkové ceny, jsou fotky odeslány v plné kvalitě v digitální podobě přes "Úschovnu"

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ 

Máte právo udělit souhlas nebo nesouhlas ke zveřejnění fotografií Zhotovitelem.  Souhlas je vysloven podpisem smlouvy nebo objednávky Klientem. Souhlas u fotografií osob mladších 16 let, stvrzuje podpisem zákonný zástupce.

Kategorie souhlasu se zveřejněním:

  • Pro elektronickou prezentaci - webové stránky www.djzdenek.cz a sociální sítě (facebook, instagram a další)

A to za účelem propagace činnosti, aby klienti mohli vidět styl práce, kterou Zhotovitel vytváří.

Udělený souhlas je možné kdykoli písemně zrušit či upravit a bude na něj reagováno stažením/smazáním fotografií z elektronických prezentací Zhotovitele). Fotografie pak nebudou dále používány pro prezentace. 

V. ZÁRUKA KVALITY ZAKÁZKY, REKLAMACE

Uplatnění vad díla musí být uplatněno písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 dnů od předání Díla Zhotovitelem Klientovi. 

Reklamace se nevztahují na vizuální a funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Zhotovitelem.

Reklamace fotografií se vztahují na:

poškozené digitální soubory, tzn. soubory nelze otevřít, chybí část obrazu (nevztahuje se na ořez v rámci úprav, ale pouze na digitální zobrazení finálního snímku) - v tomto případě Zhotovitel nejdéle do 2 prac. dnů předá plně funkční digitální soubor

Vzhledem k povaze služby, kdy klient platí fotografie vybrané z finálních (tedy upravených) snímků, reklamace se nevztahují na vizuální prvky díla (na ostrost fotografie, výraz fotografovaného na fotografii, linie plynoucí z tělesných proporcí fotografovaného, přílišnou nebo nedostatečnou korekci pleti a podobné "vady" a na vizuální prvky díla, které jsou charakteristické pro uměleckou tvorbu Zhotovitele), které byly součástí finálních snímků odsouhlasených výběrem.

VI. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENČNÍ PODMÍNKY

Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Zhotovitel. Klient ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Zhotovitelem.

Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li Smlouva o Dílo autorské a licenční práva daného díla, jsou ujednání Smlouvy o dílo nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám.

VII. DALŠÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

Zhotovitel je oprávněna kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky - zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Zhotovitel si vyhrazuje právo neposkytovat neupravené fotografie.

Dále si Zhotovitel vyhrazuje právo nearchivovat ani nezálohovat snímky déle než na dobu smluvního plnění, tedy 2 roky od předání Díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

VIII. NĚKTERÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy je Klient spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku - tato ustanovení mají případně přednost i před odchylnými ujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej Fotografce pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy,
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (jméno, adresa):

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*)

Specifikace zboží/služeb:
Datum objednání(*)/datum obdržení(*):
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Podpis spotřebitele/spotřebitelů:
Datum:

Klient spotřebitel bere na vědomí, že na jeho žádost je Zhotovitel povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy Klient spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Klient spotřebitel vyžaduje.

Při komunikaci s Klientem spotřebitelem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť a Zhotovitel nesmí využívat pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věci na zakázku (o pořízení a užívání fotografického díla) je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Zhotovitelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřením Smlouvy o Dílo Klient současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnou cenovou nabídkou Zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá.

 Smluvní vztahy mezi Klientem a Zhotovitelem se řídí Občanským zákoníkem.

Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne její oznámení Klientovi.

Tato možnost změny Všeobecných obchodních podmínek neplatí v případě, kdy je Klientem spotřebitel.

V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022